X
A G S

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11. maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş. olarak şirketimizin önemli bir parçası olan müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacı ile düzenlenen ""Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

A. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (""KVKK"") uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş (""AGS Varlık” ya da Şirket"") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK' da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

B. AGS ALTIN GEZEGEN VARLIK YÖNETİM A. Ş. TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;Varlık yönetim hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifade edilmesi başta olmak üzere;

  • a) Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • b) Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar,
  • c) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, MASAK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar, finans kuruluşları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve mevzuatın izin verdiği diğer faaliyet konularını gerçekleştirmeye yönelik ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi,
  • d) Şirketimiz tarafından yürütülen satış ve satış sonrası operasyonlar,
  • e) Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • f) Müşterilerimizin memnuniyeti için araştırma çalışmaları yapılması ve analizinin yürütülmesi,
  • g) Müşterilerimizin sunulan hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
  • h) Hukuki süreçler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
  • i) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • j) Vatandaşlarımız ve Bakanlık ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
  • k) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen operasyonlar,
  • l) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma operasyonları, takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması,
  • m) Mevzuat, BDDK, TBB Risk Merkezi, SPK, MASAK, KKB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasına yönelik yürütülen operasyonlar, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

C. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, destek hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, direkt tahsilat ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, SGK kayıtları, PTT, Kredi Kayıt Bürosu, AGS Varlık genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

  • - Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
  • - Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
  • - Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
  • - Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
  • - Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
  • - Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

E. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN 6698 SAYILI KANUN 11. MADDESİNDE YER VERİLEN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri;

 1. - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

F. BAŞVURU SÜRECİ

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun'un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. e) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak gerçekleştirmek istediğiniz başvurularınızı, ekte yer alan ""Veri Sahibi Başvuru Formu""nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin “AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş. Sarıyer Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5/A Kapı No:60 Maslak/İstanbul” adresine kimliğinizi belirleyici belgeler ile şahsen elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@agsvarlik.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı agsaltingezegenvarlikyonetima.s@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Go To Top